Skrb za okolje

Skrb za zdrav in varen življenjski prostor je temeljna vrednota poslovanja našega podjetja. Varstvo okolja ter varnost in zdravje pri delu je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih in ju obravnavamo kot sestavni del politike vodenja SIJ Acroni d. o. o..
Področje okoljevarstva v SIJ Acroniju delimo na več skupin, ki jih vsa ta leta skladno in načrtno razvijamo.

 • Zrak;
 • Voda;
 • Zemlja;
 • Notranja reciklaža;
 • Ločevanje odpadkov;
 • Investicije prihodnosti;
 • Aktivnosti.

Emisije toplogrednih plinov

Skupina SIJ se po ogljičnem odtisu uvršča med najučinkovitejše svetovne proizvajalce jekla. Naše emisije so že zdaj opazno nižje od svetovnega povprečja.

Na globalni ravni je večina jekla še vedno proizvedenega iz rude, kar ima večje vplive na okolje že pri samem izkopavanju, proces izdelave jekla iz rude pa povzroča višje izpuste ogljikovega dioksida na tono odlitega jekla tudi zato, ker se pri njem kot energent uporablja koks. Po podatkih Svetovnega jeklarskega združenja (WSA) je leta 2020 ena tona odlitega jekla povzročila kar 1,84 tone ogljikovega dioksida, pri proizvodnji tone jekla nerjavnih kvalitet pa je bila ta količina še večja in je v povprečju znašala kar 2,88 tone.

Pri proizvodnji jekla kot glavno surovino uporabljamo jekleni odpadek. Jeklo je namreč v celoti mogoče reciklirati, način izdelave jekla v elektroobločnih pečeh pa ima znatno nižje izpuste ogljikovega dioksida v ozračje. S premišljenimi naložbami in optimizacijami dodatno znižujemo tako neposredne kot posredne izpuste ogljikovega dioksida.

Pri poročanju o emisijah Skupine SIJ navajamo kazalnike za jeklarski družbi SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne, pri katerih podatke o neposrednih emisijah dodatno pregledujejo preveritelji skladno z zakonodajo.

Graf 1: Emisije izpustov: obseg 1, obseg 2 in obseg 3 (v tisočih tonah CO2), podatki za leto 2022

 

Neposredne emisije toplogrednih plinov (obseg 1, GHG)

Emisije ogljikovega dioksida iz procesa so izračunane na podlagi masne bilance ogljika ter potrebne zgorevalne in toplotne energije, ki se izračunavajo skladno z načrtom monitoringa CO2, ki je v Dovoljenju za izpuščanje toplogrednih plinov.

Posredne emisije toplogrednih plinov (obseg 2, GHG)

Pri izračunu obsega 2 uporabljamo faktorje Svetovnega jeklarskega združenja (WSA).

Druge posredne emisije toplogrednih plinov (obseg 3, GHG)

pri izračunu obsega 3 uporabljamo faktorje Svetovnega jeklarskega združenja (WSA).

 

Podjetje SIJ Acroni na lokacijo ne uvaža toplote in pare.

Skupna intenzivnost emisij toplogrednih plinov  surovega jekla, proizvedenega na lokaciji SIJ Acroni v letu 2022 je bila 1,068 (metričnih ton CO2 e/metrične tona surovega jekla).

Naš ogljični odtis rsp emisije toplogrednih plinov izračunavamo v skladu z mednarodnim standardom ISO 14404:2013.

Zrak

V našem podjetju imamo 21 čistilnih naprav za čiščenje onesnaženega zraka, ki nastaja v tehnoloških procesih. Samo v jeklarni na uro prečistimo preko 1.600.000 m3 onesnaženega zraka s trdimi delci in prahom, ter ga preko čistilnih naprav izpustimo v ozračje.

Voda

V tehnoloških procesih izdelave in obdelave jekla je zaradi visokih temperatur hlajenje z vodo sestavni del proizvodnih procesov. Pred sanacijo se je v tehnoloških procesih in za potrebe hlajenja porabilo 12.500.000 m3 vode, z novimi investicijami se je v letu 2014 poraba vode kljub povečanju proizvodnje zmanjšala na 2.330.000 m3.
Z namenom zmanjšanja porabe hladilne vode smo vse pretočne hladilne sisteme nadomestili z odprtimi in zaprtimi hladilnimi sistemi. Vsa tehnološka odpadna voda pa se pred izpustom v vode čisti na štirih čistilnih napravah.

Načrt gospodarjenja z vodo.

Zemlja

Odlaganje odpadkov je v državah z visokimi okoljskimi standardi zadnja možnost odstranjevanja odpadkov. Veljavna evropska direktiva o odpadkih, ki je tudi podlaga nacionalnim predpisom, nas spodbuja k prehodu v »družbo recikliranja« − to je družbo, ki prednostno preprečuje nastajanje odpadkov in odpadke uporablja kot vir za surovine in energijo.
Tudi v SIJ Acroniju nam ni v interesu odpadke odlagati, ampak predelati in ponovno uporabiti.
V preteklosti je marsikateri odpadek pri proizvodnji jekla pristal na odlagališču. Največja količina odpadka je predstavljala žlindra. V l. 2010 smo žlindro registrirali kot stranski produkt, saj se jo kar 70.000 ton daje na tržišče. Žlindra je material, ki sodi s stališča uporabe v gradbeništvu med najpomembnejše »industrijske odpadke«.
Uporablja se v asfaltnih bazah kot gradnik asfaltnih materialov, za tampone cest, v proizvodnji cementa, itd.

V okviru projekta Re-Birth (Promocija uporabe recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu) je nastal priročnik z namenom, da se potencialne uporabnike bolj detajlno seznani s črno žlindro, kot materialom, ki sodi s stališča uporabe v gradbeništvu med najpomembnejše industrijske odpadke in na ta način pripomore k odpravi morebitnih predsodkov in zadržkov v zvezi z uporabo tega materiala ter spodbudi njegovo uporabo.

PRIROČNIK ZA UPORABO agregata iz črne jeklarske iz elektroobločnih peči v asfaltnih obrabnih plasteh

Film: Črna jeklarska žlindra - odlična surovina za gradnjo cest

Biotska raznovrstnost

V družbi SIJ Acroni se zavezujemo k spoštovanju biotske raznovrstnosti.

 

Dejavnosti ne izvajamo in ne načrtujemo na oz. v neposredni bližini:

 • območij, ki predstavljajo svetovno dediščino;
 • zavarovanih območij kategorije I–VI na podlagi razvrstitve Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) in ohranitvenih območij, ki so varovana z nacionalno in lokalno zakonodajo;
 • območjih lokalnih skupnosti, razen če so dejavnosti na podlagi svobodnega, vnaprejšnjega in prostovoljnega soglasja odobrili prizadeti prebivalci in lokalne skupnosti;
 • območij, zaščitenih v okviru Ramsarske konvencije; in
 • ključnih območij ohranjanja biotske raznovrstnosti.

 

Ne spreminjamo ali poslabšujemo stanja naravnih habitatov, razen če so dokazano prisotne vse od naslednjih okoliščin:

 • v regiji razen v spremenjenem habitatu ni nobenih drugih sprejemljivih alternativ za razvoj;
 • na podlagi posvetovanj so bila ugotovljena stališča, ki jih imajo glede obsega spremembe in degradacije habitatov zainteresirane strani, vključno s prizadetimi skupnostmi;
 • vse spremembe in vrste degradacije so zmanjšane skladno s hierarhijo ublažitvenih ukrepov in oblikovane na način, da ne ustvarjajo neto izgube.

 

V kritičnih habitatih ne izvajamo nobenih dejavnosti in ne načrtujemo nobene infrastrukture, razen če so dokazano prisotne vse od naslednjih okoliščin:

 • v regiji razen v spremenjenem ali naravnem habitatu, ki ni kritičen habitat, ni drugih sprejemljivih alternativ za razvoj;
 • dejavnosti in infrastruktura nimajo škodljivih vplivov na tiste pomembne vidike biotske raznovrstnosti, ki predstavljajo kritični habitat, in na ekološke procese, ki podpirajo te vidike biotske raznovrstnosti;
 • dejavnosti ne povzročajo neto zmanjšanja populacije nobene ogrožene ali kritično ogrožene vrste.

 

Nadaljujemo s politiko neposeganja v območje, uvrščeno na seznam svetovne dediščine, zaščiteno v okviru Ramsarske konvencije ali zavarovano kot kategorija I–VI na podlagi razvrstitve Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN), tudi v primeru, da se zniža njegova kategorija, zmanjša njegova velikost ali je izbrisano s seznama.

 

Zagotavljamo, da v primeru, kadar se v okolici ali v bližini lokacij, kjer izvajamo svojo dejavnost, vzpostavi območje, ki je uvrščeno na seznam svetovne dediščine, zaščiteno v okviru Ramsarske konvencije ali uradno zavarovano, naše dejavnosti ne povzročajo negativnih vplivov na tiste pomembne vidike, zaradi katerih je bilo to območje uvrščeno na seznam svetovne dediščine, zaščiteno v okviru Ramsarske konvencije ali uradno zavarovano.

Notranja reciklaža

SIJ Acroni je zaradi reciklaže in predelave starega železa in odpadnega jekla (rene), eden največjih predelovalcev odpadkov v Sloveniji. Na letni ravni predelamo med 300 in 400 tisoč ton odpadnega jekla in železa.

Tudi ostali odpadki z vsebnostjo kovin, ki nastajajo med proizvodnim procesom, se vračajo nazaj v proizvodnjo izdelave jekla, nekaj od njih pa jih odkupujejo tudi naši kupci za nadaljnjo predelavo in izdelavo izdelkov, pretežno v gradbeni industriji.

Ločevanje odpadkov

Pomemben dejavnik za SIJ Acroni je ločevanje odpadkov znotraj podjetja in temu primerna nadaljnja reciklaža. Ločevanje in predelava odpadkov bistveno pripomoreta k varovanju naravnih virov.

V zadnjih dveh letih posvečamo veliko pozornosti ločenemu zbiranju odpadkov za predelavo, zato so v podjetju povsod nameščeni koši za ločeno (ekološki otoki). Kljub začetnim težavam pri ločevanju, ugotavljamo,  da se pomena predelave in zato ločevanja odpadkov sodelavci vedno bolj zavedajo.

ODGOVORNO RAVNANJE JE LOČEVANJE

ZAKAJ?

 • Veliko odpadkov je še uporabnih.
 • Tako varčujemo z energijo.
 • Ohranjamo naravne vire.
 • Odlagališča niso neomejena.

Investicije prihodnosti

Intenzivno poteka razvoj novih tehnologij in procesov, ki bodo v prihodnje omogočile okolju in zaposlenim bolj prijazno tehnologijo, obenem pa na izdelkih ustvarjala visoko kakovostno dodano vrednost. Vse nove tehnologije, ki jih podjetje uvaja, so v skladu z načeli varstva okolja. 

V l. 2015 načrtujemo uvedbo nove tehnologije brez kislinskega čiščenja v obratu Hladna predelava - zamenjava obstoječe tehnologije kislinskega čiščenja površine traku na liniji SCAP s tehnologijo mehanskega čiščenja – peskanja.

Aktivnosti

ČISTILNE AKCIJE

Mesec maj je čas spomladanskega čiščenja. Tudi mi takrat pospravimo okolico obrata s čistilnimi akcijami. Pripravljenost zaposlenih, da se očisti in uredi okolica, je vsako leto izjemna. Večjo čistilno akcijo smo prvič izvedli maja 2013, upamo, da bo to postalo tradicija.

DAN ODPRTIH VRAT

Z organizacijo dneva odprtih vrat, ponudimo okoliškim krajanom in šolam, da si lahko ogledajo samo proizvodnjo od blizu ter vsa naša prizadevanja za sožitje z okolico in za zmanjševanje obremenjevanja okolja, zato v ogled vključimo našo največjo čistilno napravo. Vabljeni!