Zgodovina

Družba SŽ Acroni d. o. o. je bila ustanovljena 23. decembra 1992, ko se je Železarna Jesenice preoblikovala v več manjših podjetij.

Jeklarska dejavnost na Jesenicah pa se je začela že precej pred letom 1992. Na tem področju je bilo fužinarstvo razvito že v 14. stoletju.  V 19. stoletju so se fužine združile v enotno Kranjsko industrijsko družbo – KID, ki je zaznamovala jeseniško železarstvo do konca druge svetovne vojne. Lambert Pantz, prvi tehnični ravnatelj KID, je leta 1872 uspel pridobiti feromangan v plavžu. To odkritje je njemu in železarni prineslo svetovni sloves.
Po letu 1960 se je Železarna Jesenice pospešeno razvijala. Z investicijami v nove naprave in obrate in nove postopke se je priključila vodilnim proizvajalcem na svetu.

 

Glavni mejniki:

1995
Acroni pridobi Certifikat kakovosti za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov.
V tem letu je bila dokončana izgradnja ponovčne peči.

1996
Začela se je modernizacija vroče valjarne. Pri tem je bila izvedena zamenjava krmiljenja potisne peči, bluminga in štekla ter večji del mehanske opreme štekla.

1997
Naložbe konec leta 1996 v prvo lužilno banjo za luženje nerjavne pločevine in v letu 1997 v drugo, s še večjo     zmogljivostjo sta omogočili ponoven vzpon ne samo Predelave debele pločevine, temveč celotnega podjetja.

1999
Acroni prvič preseže prodajo 200.000 ton izdelkov.

2001
Podjetje je začelo uvajati sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 1400. Začela se je rekonstrukcija odpraševalne naprave v jeklarni.
Acroni pridobi certifikat ISO 9001:2000

2002
Nastaneta Acroni Deutschland in Acroni Italia.
Ob koncu leta je bil izveden zagon novega pečnega transformatorja, zavrtel pa se je tudi nov dodaten ventilator odpraševalne naprave. V decembru smo praznovali 10. obletnico ustanovitve družbe in ob tej priložnosti prejeli okoljski certifikat ISO 14001.

2003
V tem letu je bilo v teku 33 investicij, med njimi dve, ki bosta bistveno vplivali na dvig proizvodnje in kakovost izdelkov: linija za žarjenje elektropločevin (CRNO) in nova vakuumska naprava.

2004    
Začeli smo z ekološkim projektom Zmanjšanje porabe hladilne vode, izveden pa je bil tudi projekt Rekonstrukcija protihrupne komore. Zaključena je modernizacija vakuumske naprave.

2005
Zaključili smo investicijo v nove pogonske motorje na bluming valjarniškem ogrodju.  
Prejeli smo priznanje kot energetsko najbolj učinkovito podjetje za naša prizadevanja na področju zmanjšanja porabe energije.
Zlata priznanja GZS so bila podeljena šestim inovacijam med njimi tudi Acroniju za modernizacijo VOD naprave.

2006
Ključne investicije so bile: celovita ureditev odpraševanja v Jeklarni, transformator za nemirne pogone v RTP Jeklarna, drugi nivo vodenja valjanja debele pločevine in najpomembnejše ekološko naravnane investicije rekonstrukcija skladišča maziv in nevarnih snovi, vzpostavitev zaprtega sistema spiralnih vod v PC HP in obdelava nevtralizacijskega mulja ter razširitev lužilnice v PC PDP.

2007
V letu 2007 smo za investicije, ki so bile v izvajanju porabili 22,5 mio €. Izvajali smo investicije, ki imajo ekološki učinek, učinek povečanja proizvodnih zmogljivostih in odprave ozkih grl proizvodnje ter  investicije t.i. investicijskega     vzdrževanja.
Predvsem smo ponosni z v letu 2007 dokončanimi investicijami:

 • čistilne naprave
 • rekonstrukcijo potisne peči z izvlečno napravo
 • zamenjavo zastarele valjčne peči  za toplotno obdelavo debele pločevine z moderno novo valjčno pečjo za obdelavo visokotrdne,  obrabo odporne pločevine;
 • ureditev pokrite površine za skladišče vhodnega vložka v Jeklarni.


2008   
V letu 2008 nadaljujemo z intenzivnim izvajanjem triletnega strateškega razvojnega plana (obdobje 2007 – 2009).  Tako veliko energije in truda vlagamo v pripravo vseh potrebnih aktivnosti za montažo opreme v letu 2009.     Izpostavljamo tri glavne investicije, ki se bodo izvajale v obratu Jeklarna, Vroča valjarna in Predelavi debele pločevine.  Glavni cilji, ki jih bomo dosegli so novi proizvodi, izboljšanje kvalitete ter povečevanje količine visokokvalitetnih izdelkov.

2009
Leto 2009 je v Acroniju minilo v izvajanju ključnih strateških investicij:

 • posodobitev livne naprave
 • transport debele pločevine
 • linija za mehanski razrez

Za omenjene projekte smo v letu 2009 namenili skupaj 44,84 mio EUR, oziroma kar 89 odstotkov vseh investicijskih sredstev. 

2010
V podjetju Acroni nadaljujemo z izvajanjem razvojne strategije v smeri povečevanja proizvodnje in tržnih deležev nišnih produktov, nerjavne debele pločevine in  specialnih jekel. Obenem pa skrbimo, da ohranjamo konkurenčnost našega poslovanja in proizvodnje.

Tri največje strateške investicije, ki smo jih zaključili v letu 2010 in zanje namenili 13,6 milijonov evrov sredstev :

 • transport debele pločevine
 • novo valjavsko ogrodje
 • lužilna kad 3


Poleg investicijskih vlaganj v strateško opremo, smo v letu 2010 pridobili Okoljevarstveno dovoljenje IPPC – dovoljenje  za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. Direktiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) prinaša celosten pristop k preprečevanju in nadzorovanju industrijskega onesnaževanja. Določa namreč ukrepe za preprečevanje, ali če to ni mogoče, za zmanjševanje emisij v zrak, vodo in tla pri določenih dejavnostih, vključno z ukrepi glede odpadkov, da bi dosegli visoko stopnjo varovanja okolja kot celote.

2011
Leto 2011 je minilo v zaključevanju ključnih strateških investicij zadnjih nekaj let, hkrati pa smo nadaljevali z investicijskimi vlaganji v strateško pomembno opremo. Najpomembnejše investicije, za katere smo namenili 52 mio eur, oz. 95 odstotkov vseh investicijskih sredstev so:

 • odpremno skladišče Bela
 • lužilna kad št.3 s pralno sušilno linijo 
 • novo valjavsko ogrodje Blooming
 • Wellman linija peč 3


2012
Leto 2012 je minilo v zaključevanju najpomembnejše strateške investicije zadnjih nekaj let, zamenjave skoraj petdeset let starega valjavskega ogrodja v Vroči valjarni. Hkrati smo nadaljevali z investicijskimi vlaganji v strateško pomembno opremo, predvsem v razširitev proizvodnje v Predelavi debele pločevine na širino 2,5 m, ki nam bo omogočila tako količinski kot tudi kakovostni in dimenzijski preskok. Podpisali smo pogodbo za četrto komorno žarilno peč, prejeli srebrno priznanje GZS za inovacijo na državni ravni - Razvoj tehnološkega procesa predelave nikljevih super zlitin - in priznanje na slovenskemu forumu inovacij.

2013
Zvaljana je bila prva plošča debele pločevine na novem valjavskem ogrodju Plate Mill (ogrodje za valjanje debele pločevine). Pomembna investicija, s katero smo povečali naše kapacitete (max. teoretična kapaciteta 800.000 ton letno), ki nam omogoča proizvodnjo novih izdelkov - debele plošče 2500mm in izboljšano kakovost končnih proizvodov. Zelo pomembna je bila tudi zaključena investicija  v peč številka 4 na Wellman liniji, s katero smo povečali kapacitete toplotne obdelave.
Poleg investicijskih vlaganj v strateško opremo, smo v letu 2013 pridobili potrdilo pooblaščenega gospodarskega subjekta za carinske poenostavitve (AEOC).

 

2014

V letu 2014 smo zagnali dve večji investiciji – novo peč za toplotno obdelavo, ki je z delom začela v mesecu aprilu in kogeneracijo – prvi del je bil izveden v mesecu novembru.

Konec leta smo prešli na nov informacijski sistem Oracle.