Politika okolja

SIJ Acroni že več stoletij proizvaja visoko kvalitetna jekla, ki se uspešno prodajajo na najzahtevnejših tržiščih. Zato smo si kot eno prednostnih nalog postavili zmanjševanje vplivov na okolje in varovanje okolja. Svoj odnos do okolja, varnosti in zdravja pri delu neprestano izboljšujemo, kar potrjujeta tudi mednarodna standarda Sistem ravnanja z okoljem - ISO 14001 in Sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Tako uvajamo nove tehnološke postopke, ki čim manj obremenjujejo okolje ter čim manj vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih. Enako skrbno ravnamo tudi z vsemi energenti ter spremljamo racionalno rabo energije. Vseskozi spremljamo nastajanje odpadkov, emisije v ozračje in odpadne vode.


Politika okolja ter varnosti in zdravja pri delu SIJ Acroni d. o. o.

SIJ Acroni in prej Železarna Jesenice že več stoletij proizvaja visoko kvalitetna jekla, ki se uspešno prodajajo na najzahtevnejših tržiščih. Kakovost izdelkov dopolnjujemo z odgovornim ravnanjem z okoljem na vseh področjih našega delovanja.

Skrb za zdrav in varen življenjski prostor je temeljna vrednota poslovanja našega podjetja. Varstvo okolja ter varnost in zdravje pri delu je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih in ju obravnavamo kot sestavni del politike vodenja Acroni
d. o. o..


Osnovna načela naše politike so:

 • v SIJ Acroni-ju spremljamo in upoštevamo vse zahteve zavezujoče zakonodaje na področju okolja ter varnosti in zdravja zaposlenih.
 • zakonodajne zahteve in smernice pravočasno prepoznavamo in jih vključujemo v strategijo podjetja. Na ta način uvajamo nove tehnologije v skladu z načeli varstva okolja za zmanjšanje vseh emisij, tako na področju izpustov in trdnih odpadkov.
 • tehnološke procese usmerjamo k preprečevanju nastajanja razmer, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost ljudi in okolja.
 • prizadevamo si za zmanjševanje tveganj ter zaščito zaposlenih in širše skupnosti z uporabo in uvajanjem varnih tehnologij, z upoštevanjem varnostnih ukrepov in stalno pripravljenostjo za ukrepanje ob izrednih razmerah.
 • redno spremljamo upoštevanje sprejetih varnostnih ukrepov in delovanje preverjamo v praksi. Prav tako analiziramo vse nesreče in stanja, ki bi lahko privedli do nesreče ter ustrezno ukrepanje.
 • poleg spoštovanja vseh zakonodajnih zahtev si prizadevamo za stalno izboljševanje našega ravnanja z okoljem in varnostjo in zdravjem pri delu tudi na tistih področjih, ki niso zakonsko definirana.
 • pri porabi vseh surovin in energentov iščemo možnosti za čim boljše izkoristke, kar se kaže tako na ekonomskem kot okoljskem področju.
 • pri iskanju izboljšav je naš osnovni pristop preprečevanje neracionalne rabe surovin, naravnih virov in energije ter preprečevanje onesnaževanja in recikliranje nastalih odpadkov ter preprečevanje nevarnih razmer, ki bi lahko negativno vplivale na varnost in zdravje zaposlenih.
 • spremljamo in nadziramo emisije snovi v zrak, vode, hrupa ter ustrezno ravnamo z odpadki. Pri tem uporabljamo vhodne materiale, ki manj obremenjujejo okolje.
 • sistematično usposabljamo in izobražujemo vseh zaposlene, pogodbene in zunanje sodelavce za varno delo ter preprečevanju nesreč ob istočasnem odgovornem varovanju okolja in lastnega zdravja.
 • skrbimo za čim višji nivo vzdrževanja vseh naprav, ki jih uporabljamo v tehnoloških procesih.
 • politiko okolja ter varnosti in zdravja pri delu uresničujemo na vseh ravneh podjetja ob sodelovanju vseh zaposlenih, ki po svojih močeh in pristojnostih aktivno sodelujejo na projektih.
 • skrbimo za dvig okoljske in varnostne kulture vseh nas kot tudi poslovnih partnerjev, ki so naši zunanji sodelavci.
 • zavezujemo se, da bomo s svojimi aktivnostmi in principi delovanja ustrezno obveščali kupce, dobavitelje, zaposlene, institucije oblasti in širšo javnost.
 • za stalno izboljševanje si postavljamo merljive cilje. Cilji na področju okolja ter varnosti in zdravja pri delu se prepletajo z drugimi poslovnimi cilji, saj je le na tak način možno doseči optimalne poslovne odločitve.
 • SIJ Acroni deluje v bližini stanovanjskih naselij. Prijetno sobivanje s krajani in drugimi zainteresiranimi javnostmi je naš temeljni cilj. Smo odprto podjetje z dostopno politiko. Pobude s strani javnosti sprejemamo, se nanje odzivamo in jih resno upoštevamo pri našem delu.